フィリピノ語(Pilipino・Tagalog)

ページ番号1012289  更新日 令和3年9月15日

印刷大きな文字で印刷

Suporta sa mga dayuhan ang nakalakip na gabay sa petsa ng pagbabakuna (Paunawa)

Araw at Oras

Unang beses na bakuna: Setyembre 26 (Linggo)
9 am–1 pm , 2 pm–6 pm
Pangalawang beses na bakuna: Oktubre 17 (Linggo)
9 am–1 pm, 2 pm–6 pm
(Ang unang beses at pangalawang beses na bakuna ay set na po.)

Buong reserba

Lugar

Asuka Hall (Industrial Culture Center ng Lungsod ng Kakamigahara 1F)

Target

 Taong may residence card sa Lungsod ng Kakamigahara.
 Nakatanggap ng tiket sa bakuna mula sa Lungsod ng Kakamigahara.
 Taong nag-aalala sa pakikipag-usap sa wikang Hapon, na kinakailangan ang suporta ng interpreter.

Interpreter

Pangunahing 4 na lengguwahe ng Lungsod
Wikang Filipino, Wikang Intsik, Wikang Vietnam, Wikang Portugal

Gagamit ng tablet para sa pagsasalin sa mga wikang wala sa nasambit na mga wika.

Ukol sa Reserbasyon

Para mabakunahan ay kinakailangang magpareserba.

Setyembre 3 (Biyernes) Mula 9時00分 a.m. ang simula ng tanggapan.

Call Center ng Lungsod ng Kakamigahara

058-215-8702 (Karaniwang Araw 9時00分 ng umaga–7時00分 ng gabi)

Sistema para sa Reserbasyon ng Bakuna sa Covid-19 sa Lungsod ng Kakamigahara

Pangungusap (Biko)

Sa mga nakakapagsalita ng wikang Hapon ay maaaring makapagpareserba ng bakuna na gaya ng mga Hapon.
Sa mismong pagpapabakuna, kung may kapamilya o kaibigan at iba pa na nakakapagsalita ng wikang Hapon ay kahit isama ay maaari. Maaaring kasamang pumasok hanggang sa lugar na paggaganapan.

Pagbabakuna Sa Tokai Central Hospital (Tokai Chuo Byoin)

Magsisimula Uli Ng Pagbabakuna Sa Tokai Central Hospital (Tokai Chuo Byoin)

Sa Tokai Central Hospital ay magsisimula na uli ang pagpapareserba ng pagpapabakuna na target ang “mga taong may pinagbabatayang sakit”, tumatanggap din ng ukol sa reserbasyon sa pagpapabakuna sa mga edad higit sa 50 “kahit na mga taong walang pinagbabatayang sakit”.

 

Lugar

Tokai Central Hospital (Kakamigahara-shi, Soharahigashijima-cho 4-6-2)

Araw at Oras ng Pagbabakuna:

Hulyo 26 (Lunes) –Agosto 15 (Linggo)

Karaniwang Araw 5時30分 ng hapon–7時30分 ng gabi (Isasagawa araw-araw)

Araw na Bakasyon 9時00分 ng umaga–1時00分 ng hapon

Buong reserba

Target

Mga taong may pinagbabatayang sakit.

Tanggapan ng Reserbasyon

Hulyo 16 (Biyernes), magsisimula mula 9時00分 ng umaga 

Paraan ng Reserbasyon

Tumawag sa telepono (Call Center ng Lungsod ng Kakamigahara), o kaya ay maaari ding magpareserba sa pamamagitan ng website (Sistema para sa Reserbasyon ng Bakuna sa Covid-19 sa Lungsod ng Kakamigahara).

Pahayag

Sa mga taong hindi masyadong nakakapagsalita ng wikang Hapon, ay maaaring magsama ng taong marunong.
Sa ibang araw ay isinasaalang-alang ang lugar ng pagbabakuna bilang suporta sa mga dayuhan. 

Call Center ng Lungsod ng Kakamigahara

058-215-8702 (Karaniwang Araw 9時00分 ng umaga–7時00分 ng gabi)

Sistema para sa Reserbasyon ng Bakuna sa Covid-19 sa Lungsod ng Kakamigahara

Pakiusap kapag magpapareserba.

【Tandaan】Hindi maaari ang direktang makipag-ugnayan sa Tokai Central Hospital

ワクチンの 接種券(せっしゅけん) を 2まい おくって ごめんなさい

ワクチンの せっしゅけんを まちがえて 2まい おくりました。

せっしゅけんの ないようは どちらも おなじです。
どちらか ひとつを つかってください。 もうひとつは やぶって すててください。
 

Apologies for double sending

We accidentally sent two coupons for the COVID-19 Vaccination.
The coupons are the same.
Please use just one of them and discard the left one.

かかみがはらし COVID-19 ワクチン 接種(ワクチンの ちゅうしゃ を うけること)のおしらせ

1.ワクチン に ついて

厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の 外国語(がいこくご)の ウェブサイト を みてください。

2. 接種(せっしゅ)の方法(ほうほう)を きめましょう。

A: 集団接種(しゅうだんせっしゅ)
よやく した ひにち と ばしょ(市(し)の しせつ や びょういん)で ちゅうしゃ を うちます。
B:個別接種(こべつせっしゅ)
していの びょういん で ちょくせつ よやく して ちゅうしゃ を うちます。

3. 予約(よやく)をしましょう

・65さい いじょう の ひと・・・よやくできます。

・16さい から 64さい の「ふだんから びょうき がある ひと」・・・よやく できます。

「ふだんから びょうきが ある ひと 」とは

 しんがた コロナワクチンの ゆうせん 接種(せっしゅ) に かんけいしている「 きそしっかん があるひと(ふだんから びょうきが ある ひと) 」の きじゅん は、くにが つぎ のように きめます。

1.れいわ 3ねんど に 65 さい に なっていない ひと で、 つぎの びょうき や じょうたい で、 つういん / にゅういん を している ひと

・まんせい の こきゅうき の びょうき

・まんせい の しんぞう の びょうき (こうけつあつ を ふくむ。)

・まんせい の じんぞう の びょうき

・まんせい の かんぞう の びょうき ( かんこうへん など )

 ※まんせい < しょうじょう は ひどくないが、ながい きかん なおらない こと>

・インスリンや のみぐすり で ちりょうちゅう の とうにょうびょう または ほかの びょうき を いっしょに もっている とうにょうびょう

・けつえき の びょうき (ただし、てつけつぼうせい ひんけつ ではない。)

・めんえき※ が よわくなる びょうき (ちりょうちゅう の あくせいしゅよう をふくむ。)

・ステロイドなど、めんえき※ を よわくする ちりょう を している

・めんえき※ の いじょう と いっしょ に おきる しんけいのびょうき や しんけいきん の びょうき

・しんけい の びょうき や しんけいきん の びょうき が げんいん で からだ が よわくなった じょうたい (こきゅうしょうがい など)

・せんしょくたい に いじょう がある

・からだ または こころ の おもい しょうがい 

・すいみんじ むこきゅう しょうこうぐん

・おもい こころの しっかん をもっている または 「せいしんしょうがいしゃてちょう」「ほけんふくしてちょう」「りょういくてちょう」など を もっている

 ※めんえき <びょうげん きん などに ていこう する ちから >

2.きじゅん ( B M I 3 0 さんじゅう いじょう )を みたす ひまん の ひと

・16さい から 64さいの ふだんから びょうき がない ひと・・・よやく できません。

 よやく が できるようになったら このページで おしらせします。
・15さい いか の ひと ・・・まだ よやく できません。接種券(せっしゅけん)は これから おくる よていです。
*よやく する とき 10 けた の 接種券番号(せっしゅけん ばんごう) が ひつよう です。(接種券(せっしゅけん) に かいて あります。)

・集団接種(しゅうだんせっしゅ)の予約(よやく)の方法(ほうほう)

4. よやく をする・よやくを キャンセル する ・ よやく を かえる。
・かかみがはらし コールセンター に でんわ する。(📞 058-215-8702)
・かかみがはら こくさい こうりゅう サロン へ 行って、つうやく に はなす。(ポルトガルご、えいご、やさしいにほんご)

集団接種(しゅうっだんせっしゅ)の ばあい

1.インターネットよやく

にほんご が わかる ひとは インターネット よやく が べんりです。

2 .でんわ よやく

かかみがはらし コールセンター でんわばんごう 058-215-8702 げつようび から きんようび の 9じ から 19じ まで。

3.がいこくご で よやく サポート

ポルトガルご、えいご、にほんご で よやく の サポート をします。

かかみがはら こくさいこうりゅうサロン げつようび から きんよううび の 9じ から 19 じ まで。

(じゅうしょ:かかみがはらし なか さくらまち 1ちょうめ 69ばんち)

5. 接種(せっしゅ) する ひ について
もちもの:接種券(せっしゅけん) と 予診票(よしんひょう) 健康保険証(けんこうほけんしょう) を(もっている ひと)

在留(ざいりゅう)カード、おくすりてちょう (もっている ひと)など

ふくそう:かた を だしやすい ふく (はんそでシャツ など)

【しつもん よやく など】かかみがはら こくさい こうりゅう サロン

(げつようび から きんようび 9じ から 17じ)
📞058-383-1382、1417(ポルトガルご、えいご、やさしいにほんご)
 

Kakamigahara City COVID-19 Vaccine Notice

Reservations are required for vaccination.

1. About the vaccine: 
Please check with the Ministry of Health, Labor and Welfare.

2. Decide on the type of inoculation:
A: Group or Mass Inoculation
Done on the reserved time, place, and date at city facilities and medical institutions.

B:Individual Inoculation
Make an appointment from the list of medical institutions.


3. Make your reservation: 
・Vaccine Reservation Schedule:
Ages 65 and up May make reservations
Those with severe illnesses May make reservations

List of Subject Persons

1. Persons who will not reached age 65 during 2021 who visit a doctor regularly or who are hospitalized for the following illnesses and conditions.
・ Chronic respiratory illness
・Chronic heart disease (including hypertension)
・ Chronic kidney disease
・ Chronic liver disease (cirrhosis, etc.)
・ Diabetes being treated with insulin or oral medicines, or diabetes with other accompanying illnesses
・ Blood diseases (excluding anemia due to iron deficienchy)
・ Diseases that reduce immunity functions (including malignant tumors under treatment)
・ Receiving treatments such as steroids that reduce immunity functions
・ Neurological diseases and neuromuscular diseases associated with immune disorders
・ States in which physical function are impaired due to neurological or neuromuscular diseases (respiratory disorders, etc.)
・ Chromosomal abnormalities
・ Severe physical and mental disabilities (when severe physical disabilities and severe intellectual disabilities overlap)
・ Sleep apnea syndrome
・ Sever mental illness (those who are hospitalized for the treatment of a mental illness,or have a Mental Patient Health Welfare Record Book, or who fall under the category of “severe and continuous” for psychiatric rehabilitation (psychiatric outpatient care)), or have an intellectual disability (with a Rehabilitation Record Book).
2. Obese people who meet the criteria (BMI of 30 or above)

 


Those with no severe existing illness May not make a reservation.
We will inform you via the city website, etc. when you may be able to make reservations for ages 64 and under with no severe existing illness
※The patient/vaccination number on your vaccination reservation form is important (you will need it).

A: For Group/Mass Vaccination Reservations:
(1) Online Booking
For those 65 or older or have severe illnesses who understand Japanese, online reservations are convenient.
For a list of illnesses that allow you to make reservations, please see on this website.

(2) phone Booking (from July 5, Portuguese, English, Chinese, Tagalog, and Vietnamese are available)
Kakamigahara City Call Center(☎:058-215-8702 Weekdays 9am-7pm)
(3) For Foreign Language Support(Portuguese, English, Easy Japanese),
please visit the Kakamigahara International Exchange Salon in person(Naka Sakura Machi 2-186)
Weekdays 9am-5pm.

4. To cancel or change a reservation:
(1) Please call the Kakamigahara City Call Center: ☎:058-215-8702
(2) Please visit the Kakamigahara International Exchange Salon(Portuguese, English, Easy Japanese)

5. Important things to remember on the day of vaccination:
Please bring:Vaccine form and pre-vaccine questionnaire (including in the envelope), health insurance card (if you have one), zairyu card, medication record book (if you have one)
Clothing:Please wear something easy to show your arm (short sleeve T-shirt, etc.)

【CONTACT】
Kakamigahara International Exchange Salon〔Weekdays 9am-5pm〕(Portuguese・English・Easy Japanese)
☎:058-383-1382、058-383-1417 

For further information about vaccinations: 

Issued by: The Kakamigahara City Health Management Division Novel Coronavirus Inoculation Countermeasures Office

やさしい日本語や外国語の資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

各務原市コールセンター(平日 午前9時~午後7時)
電話:058-215-8702 【注】おかけ間違いにご注意ください